• Domov
 • Ekonomika a priestory

Všetky dokumenty k povinnému zverejňovaniu sú sprístupnené na stránke:


Portál informačného systému samosprávy mesta Rožňava
https://egov.roznava.sk/default.aspx?NavigationState=780:0

Priestory

DIVADELNÁ SÁLA

PRENÁJOM PRIESTOROV MESTSKÉHO DIVADLA ACTORES ROŽŇAVA
CENNÍK / DIVADELNÁ SÁLA (bez služieb):
Príprava pred podujatím a po podujatí19,92 € /každá začatá hodina
Firmy, organizácie, spoločnosti,
komerčné účely, súkromné prenájmy
86,30 € /prvá hodina každého predstavenia
39,83 € /každá ďalšia začatá hodina predstavenia
Školy (do 5 hodín) / platí len pre nekomerčné
aktivity ZŠ v pôsobnosti mesta Rožňava
66,39 €  /paušál + služby

Vo vykurovacom období je nutné uhradiť príplatok za kúrenie v sále – 250€ / akcia.

Služby:
technik, uvádzači, šatniari, poplatky za toalety, obsluhujúci technický personál iné prevádzkové náklady, požiarny dozor, zabezpečenie technickej aparatúry a špeciálne technické ozvučenie

CENNÍK / SLUŽBY K PRENÁJMU PRIESTOROV MESTSKÉHO DIVADLA ACTORES:
Uvádzači *2 osoby4 € hodina/osoba
Šatniari2 osoby4 € hodina/osoba
Požiarny dozor *1 osoba4 € hodina/osoba
Technici *2 osoby9,96 € hodina/osoba
Predpredaj lístkov2 až 5% z predaných vstupeniek
*povinné služby 
 Informácie na tel. čísle: 0905 560 526

TECHNICKÉ PODMIENKY

Kliknutím na obrázok sa daná kategória zväčší.

Hľadisko

Javisko

Svetlá

Výlepné plochy

VÝLEPNÉ PLOCHY V SPRÁVE DIVADLA ACTORES ROŽŇAVA
1.Pri Obchodno-kultúrnom centre1 x trojstranný veľký
 Pri Obchodno-kultúrnom centre2 x dvojstranný ležatý
2.Pri pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne1 x dvojstranný ležatý
3.Pri parkovisku Okresného riaditeľstva PZ1 x trojstranný malý
4.Pri Hoteli Kras2 x dvojstranný ležatý
5.Pred niekdajším nákupným strediskom Družba1 x trojstranný veľký
6.Na Sídlisku Juh pri podchode k ZŠ1 x dvojstranný ležatý
7.Na Sídlisku Juh pri malej predajni Milk – agro1 x trojstranný veľký
8.Na Sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov1 x trojstranný veľký
9.Pri obchodnom dome Billa1 x trojstranný veľký
10.Na Jovickej ulici pri pekárni BFZ1 x trojstranný malý
11.Na Záhradníckej ulici1 x trojstranný malý
12. Na Zlatej ulici pri ZŠ1 x trojstranný malý
13.Na Sídlisku Juh podnikateľskom inkubátore1 x plošný
14.Na Námestí baníkov na pešej zóne1 x kovové valce
   
SPOLU:17 plôch / 17 plagátov

 

Ceny za vylepenie plagátov sú stanovené nasledovné:

formát A4 0,15€ za 1 kus a 1 deň

formát A3 0,20€ za 1 kus a 1 deň

formát A2 0,30€ za 1 kus a 1 deň

formát A1 0,35€ za 1 kus a 1 deň

formát A0 0,40€ za 1 kus a 1 deň

Minimálna cena za vylepenie plagátov bez ohľadu na ich formát, množstvo a dobu vylepenia je 15€ .

Objednávky: 058/7329623 alebo 0905 560 526

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava

§ 1

Účel nariadenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v záujme zachovania čistoty, kultúrnosti a estetického vzhľadu mesta.

§ 2

Výlepové plochy

 1. Vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách mesta Rožňava je možné len na stanovených výlepových plochách. Zoznam výlepových plôch ich umiestnenia sú evidované v MsD Actores (ďalej len „MsD“) a odbore VaVS MsÚ v Rožňave. Zoznam výlepových plôch je zverejnený na webovom sídle MsD.

 1. Na každej výlepovej ploche je uvedené: „Výlepová plocha mesta Rožňava. Výlep zabezpečuje Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava.“

 1. Plagátom sa rozumie verejné oznámenie v podobe papiera alebo z iného materiálu, určené na upútanie pozornosti a propagáciu.

 1. Za verejné priestranstvo je určený všetok priestor v obci, okrem pozemkov, stavieb a priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto osoby právo hospodárenia s výnimkou budov, ktoré sú svojim charakterom určené na verejné účely (napr. trhoviská, športové ihriská, štadióny.)

§ 3

Podmienky vylepovania plagátov

 1. Vylepovanie plagátov zabezpečuje výlučne Mestské divadlo ACTORES (ďalej len „MsD“) na základe žiadosti – objednávky. Objednávku je možné doručiť do sídla MsD osobne, poštou alebo elektronicky, a to aspoň 2 pracovné dni pred požadovaným termínom vylepenia. Objednávka musí obsahovať počet kusov plagátov, ich veľkosť, termín vylepenia a požadované miesto vylepenia podľa prílohy VZN.

 1. Každý výlep plagátov musí byť evidovaný v MsD s označením počtu vylepených plagátov, výlepových plôch, na ktoré bude plagát vylepený a doby trvania výlepu. Všetky kontrolné orgány si môžu oprávnenosť vylepenia odkonzultovať telefonicky alebo osobne v divadle ACTORES. MsD po výzve orgánov oprávnených vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN zašle evidenciu vylepených plagátov v predchádzajúcom mesiaci a plagátov objednaných na vylepenie v aktuálnom mesiaci v rozsahu podľa § 3 ods. 9 (elektronicky)

 1. Výlep plagátov sa uskutočňuje len v pracovných dňoch.

 1. MsD nezodpovedá za obsah plagátov ani za ich poškodenie tretími osobami.

 1. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia vylepeniu plagátov v požadovanom termíne, je MsD oprávnené posunúť termín vylepenia plagátov o dobu, počas ktorej nepriazeň počasia trvá. Nepriaznivé poveternostné podmienky nie sú dôvod na prelep plagátov

 1. Obsah plagátov nesmie odporovať všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä:

  1. propagovať násilie, vandalizmus, navádzať na protiprávnu činnosť alebo vyjadrovať súhlas s takouto činnosťou

  1. znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať národnostné alebo náboženské cítenie, zasahovať do vlastníckych práv bez súhlasu vlastníka, narušovať ochranu osobnosti

  2. propagovať produkty poškodzujúce životné prostredie

  3. propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je zakázané

  1. propagovať omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory alebo informovať o nich spôsobmi, ktoré zľahčujú, ospravedlňujú alebo schvaľujú ich užívanie

  2. propagovať fašizmus a rasizmus, vojnu, kruté alebo iné neľudské zaobchádzanie, nacizmus a komunizmus

  3. propagovať a zobrazovať extrémistické materiály, symboly a znaky

 1. Ak obsah plagátu nie je v súlade s odsekom (6), MsD má právo odmietnuť jeho vylepenie.

 1. Správcom výlepových plôch je MsD, ktoré MsD je povinné udržiavať výlepové plochy v dobrom technickom stave a neaktuálne, znehodnotené plagáty, prípadne ich zvyšky a nelegálne vylepené plagáty odstraňovať bez zbytočného odkladu.

 1. MsD je povinné viesť evidenciu vylepených plagátov s údajmi v rozsahu:

  • názov plagátu

  • formát

  • doba vylepenia plagátu (od – do)

  • objednávateľ

§ 4

Cenník

Ceny za vylepenie plagátov sú stanovené nasledovné:

 • formát A4 0,15€ za 1 kus a 1 deň
 • formát A3 0,20€ za 1 kus a 1 deň
 • formát A2 0,30€ za 1 kus a 1 deň
 • formát A1 0,35€ za 1 kus a 1 deň
 • formát A0 0,40€ za 1 kus a 1 deň
 1.  
 1. Minimálna cena za vylepenie plagátov bez ohľadu na ich formát, množstvo a dobu vylepenia je 15€ .

 1. Pri atypických plagátoch s inými rozmermi ako sú rozmery uvedené v cenníku, platí cena za najbližší väčší formát plagátu.

 1. Bezplatne sa vylepujú plagáty:

  1. propagujúce charitatívne akcie bez výberu vstupného, akcie na ochranu životného prostredia a prírody

  2. objednané mestom Rožňava

 1. Zľavu z ceny za vylepenie plagátov je možné poskytnúť v prípade, ak si rovnaký subjekt objedná vylepenie plagátov za obdobie minimálne 6 mesiacov a to vo výške maximálne 20% z ceny za vylepenie plagátov.

 1. Zľava z ceny za vylepenie plagátov vo výške 50% sa poskytuje organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Minimálna cena za jednorázové vylepenie plagátov je 15€.

 1. Platba za vylepenie plagátov sa uskutočňuje po vylepení plagátov na základe skutočne realizovaných služieb.

§ 5

Zákazy

 1. Zakazuje sa vylepovanie a umiestňovanie plagátov na určené miesta ako sú čakárne, zastávky verejnej dopravy, stĺpy verejného osvetlenia, stĺpy elektrického a telekomunikačného vedenia, rozvodné skrine, dopravné značky a dopravné zariadenia, smetné koše, kontajnery na odpad, lavičky, kvetináče, budovy, brány, ploty a iné verejné objekty vo vlastníctve mesta.

 1. Ustanovenia ods. (1) sa nevzťahuje na osadenie reklamných zariadení na základe zmluvne dohodnutých podmienok s mestom Rožňava.

 1. Zákaz vylepovania plagátov sa vzťahuje aj na priestor v obci vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto osoby právo hospodárenia, v prípade plagátov s obsahom uvedeným v § 3, ods. 6, písmeno a) až g). Za odstránenie takýchto plagátov je zodpovedný vlastník alebo správca priestoru.

§ 6

Kontrola

 1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:

  • MsD

  • Mestská polícia

  • Odbor všeobecnej a vnútornej správy MsÚ Rožňava

  • Hlavný kontrolór mesta

 1. Jedenkrát za 12 mesiacov predložiť spoločnú súhrnnú správu mestskému zastupiteľstvu v Rožňave o vykonaných kontrolách, zistených porušeniach ustanovení tohto VZN a uložených sankciách odborom všeobecnej a vnútornej správy MsÚ Rožňave v spolupráci s Mestskou políciou a MsD.

§ 5 §7

Sankcie

 1. Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť sa uložia sankcie podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.1

§ 6 §8

Záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia VZN sa nevzťahujú na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane podľa osobitého predpisu.2

 1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom, schválené Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 23. 2. 2017 uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 5/2017.

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 12. 12. 2019 uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 214/2019.

Michal DOMIK
primátor mesta

1 napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2 §2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

X