MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Šafárikova č.20, 048 01 Rožňava


OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

V súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  informuje o voľnom pracovnom mieste v Mestskom divadle ACTORES na pozíciu  ÚČTOVNÍČKA

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru
 • prax v oblasti účtovníctva

Charakteristika pracovného miesta:

 • spracovanie komplexnej účtovnej agendy pri dodržiavaní správnosti, úplnosti  včasnosti v programe CORA

Požiadavky a kritéria:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti je vítaná
 • práca s PC ovládanie Excel, Word na pokročilej úrovni
 • znalosť cudzieho jazyka (angličtina, maďarčina) vítaná nie podmienkou
 • skúsenosti a schopnosti tímovej spolupráce
 • dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením
 • časová flexibilita

Výber uchádzača:

 • pozostáva z osobného pohovoru a odpovedí na otázky.  
 • Pohovory budú vykonávané len  s uchádzačmi, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné požiadavky.

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pohovoru v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov

Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2024

Pracovný pomer: doba neurčitá

Výška platu:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Plat závisí od počtu rokov praxe.  

Termín doručenia prihlášky je do 6.6.2024

Prihlášky zasielajte emailom na actores@actores.sk

V Rožňave 3.6.2024

Mgr.Tatiana Masníková

Riaditeľka divadla